Kuljetusehdot

Soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan matkustajaliikenteessä Royal Line Oy:n, jäljempänä rahdinottaja, ja yksittäismatkustajan sekä ryhmien välillä, ja ne koskevat myös matkatavaroita, Suomen merialueilla ja aluevesillä.

Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

Matkustajan on noudatettava aluksen päällystön, henkilökunnan tai viranomaisten matkan aikana antamia ohjeita ja määräyksiä, sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä. Matkustaja ei saa käyttäytymisellään häiritä muita matkustajia tai aluksen navigointia. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuutensa olennaisesti, esimerkiksi päihtymisellä tai häiriköinnillä, voidaan hänen matkalle lähtönsä aluksen päällikön harkinnan mukaan evätä, tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen. Matkustaja on vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään on aiheuttanut rahdinottajalle tai kolmansille osapuolille. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan sellaista omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai muuta erityisen arvokasta omaisuutta, jota yhtiö ei ole ottanut säilytettäväkseen. Rahdinottaja vapauttaa lisäksi itsensä vastuusta, joka koskee matkustajan henkilö- ja viivästysvahinkoa ajalta, joka on kulunut ennen matkustajan saapumista alukseen tai hänen poistuttuaan siitä. Matkustajalla on merilain mukainen omavastuu vahingosta ja viivästymisestä. Rahdinottajan sopimusehtojen mukainen vastuu alkaa matkustajan saavuttua alukseen ja loppuu matkustajan lähtiessä aluksesta.

Rahdinottajan vastuu henkilövahingosta ja viivästyksestä

Rahdinottaja vastaa henkilövahingosta, joka matkustajalle aiheutuu matkalla sattuneesta tapahtumasta, jos vahinko on aiheutunut rahdinottajan tai jonkun hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä. Rahdinottaja käyttämillä alirahdinottajilla sekä aluksen päälliköllä, miehistöllä, agenteilla, toimitsijoilla, ahtaajilla ja muilla sellaisilla, joista rahdinottaja on vastuussa, on oikeus vedota samoihin vastuusta vapautumista koskeviin säännöksiin kuin rahdinottajalla. Jos määrätyn osan kuljetuksesta suorittaa joku muu nimeltä mainittu laivaisäntä tai kuljetusyhtiö kuin rahdinottaja, saa rahdinottaja vapauttaa itsensä vastuusta sellaisten vahinkojen osalta, jotka aiheutuvat toisen laivaisännän tai kuljetusyhtiön kuljetusosuuden aikana sattuneista tapahtumista.

Rahdinottaja ja sen vastuulla toimivan henkilön vastuu voi olla yhteensä enintään merilain vastuurajoitusten mukainen.

Vastuurajat ilmaistaan erityisinä nosto-oikeuksina SDR (Special Drawing Right).

Rahdinottajan vastuu kutakin matkustajaa kohden on rajoitettu:

  • 175 000 SDR:ään matkustajaa kohdanneesta henkilövahingosta
  • 4.150 SDR:ään kuljetuksen viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta.

Käsimatkatavaraa kohdanneesta vahingosta, menetyksestä tai kuljetuksen viivästymisestä vastuu on rajoitettu 1 800 SDR:ään kutakin matkustajaa kohden.

Rahdinottajalla on oikeus vähentää vahingon määrästä matkustajan omavastuuosuutena, muuta matkatavaraa kohdanneesta vahingosta; ja matkustajan tai matkatavaran viivästymisestä johtuvasta vahingosta enintään 20 SDR

Rahdinottajan tai muun vastuullisen kuljettajan oikeus tehdä sovittuun matkaohjelmaan muutoksia

Jos rahdinottaja ei voi siitä riippumattomista syistä, kuten force majeure –esteestä tai sääolosuhteista, johtuen noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, rahdinottajalla on oikeus peruuttaa palvelu tai käyttää korvaavaa ja valitsemansa operaattorin alusta palveluiden tuottamiseen. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi on rahdinottajalla oikeus muuttaa kuljetusvälinettä, reittiä tai aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta, tai harkintansa mukaan oikeus peruuttaa matka.

Rahdinottajalla on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ilmoittaudu riittävästi osanottajia. Osanottajamäärä voi koskea joko yksittäistä matkaa tai matkasarjaa. Jos tällainen tilanne syntyy matkan aikana, rahdinottajalla on oikeus keskeyttää matka tai tehdä sen järjestelyyn välttämättömiä muutoksia.

Reklamaatio

Rahdinottajalle osoitettu reklamaatio tulee esittää heti ja viimeistään kahdeksan vuorokauden kuluessa, kirjallisesti, vahingon tapahtumisesta tai siitä kun aluksen tuli saapua määräsatamaan.

Erimielisyyksien ratkaisu

Kuljetussopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensi sijassa neuvotteluissa, joissa molempien osapuolten on pyrittävä järkevään ja kohtuulliseen sovintoon. Ellei sovinto ole mahdollinen, yksinomainen toimivaltainen tuomioistuin käsittelemään tästä sopimuksesta johtuvia riitoja on Helsingin käräjäoikeus. Näihin sopimusehtoihin noudatetaan Suomen lakia ja käytäntöä kaikilta osin.